Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie

ISSN 1339-0392

motus in verbo titulný list

Filozofickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vnímame ako pedagogickú a vedeckú inštitúciu, ktorá pôsobí v rôznych oblastiach. Aj preto sme sa rozhodli na podporu rozvoja vedeckého rastu študentov a študentiek našej FF, ale aj iných fakúlt rovnakého zamerania vypracovať projekt vydávania elektronického časopisu. Našou snahou je vybudovať publikačný priestor, ktorý si kvalitou prác rozvíjajúcej sa vedeckej generácie získa patričné meno a uznanie na Slovensku a časom azda aj za jeho hranicami. Poslaním časopisu je byť moderným periodikom sprostredkúvajúcim informácie z oblasti humanitných vied a vied o športe. Jeho zámerom je oboznamovať odbornú aj laickú verejnosť s výsledkami výskumu formujúcej sa mladej vedeckej generácie.

Motus in verbo – Pohyb v slove je symbolický názov spájajúci v sebe rozvoj fyzický i duševný zhmotnený do vedeckých výstupov a implikujúci tak odbornú dynamickosť a napredovanie. Časopis sprostredkováva pôvodné štúdie teoretického charakteru, teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe, ako aj recenzie odborných publikácií. Publikované štúdie sa zameriavajú na témy z oblasti etiky, etnológie, filozofie, histórie, kulturológie, lingvistiky, literárnej vedy, translatológie, vied o športe a odborovej didaktiky. Základné rubriky časopisu sú Štúdie a Varia.

Publikačný priestor ponúka časopis všetkým študentom a študentkám, doktorandom a doktorandkám, postdoktorandom a postdoktorandkám, ako aj vedeckým a odborným pracovníkom a pracovníčkam vedeckých ústavov, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií (najviac 5 rokov od udelenia titulu PhD.), ktorých témy príspevkov budú korešpondovať s tematickým zameraním časopisu a splnia požiadavky určené Štatútom a jeho prílohami – štúdie sú organizované v sekciách: Etika, Etnológia, Filozofia, Historické vedy, Kulturológia, Lingvistika, Literárna veda, Odborová didaktika, Translatológia, Vedy o športe.

Termín uzávierky prijímania príspevkov do prvého čísla v roku je vždy do 15. februára a do druhého čísla do 15. septembra príslušného kalendárneho roku. Všetky ďalšie informácie a pokyny nájdete v prílohách.

Časopis je zaradený v databázach: EBSCO (Academic Search Ultimate, Academic Search Complete), ERIHPLUS, OAJIIndex Copernicus, CEJSH.