Etika publikovania v časopise Motus in verbo

Etika publikovania v časopise Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie vyjadruje štandardy správania sa všetkých zainteresovaných strán: autora, šéfredaktora, redakčnej rady, vedeckej rady, recenzenta, vydavateľa. Etické zásady časopisu Motus in verbo vychádzajú z princípov dobrých publikačných mravov definovaných medzinárodným fórom Committee on Publication Ethics (Výbor pre publikačnú etiku) v materiáli The Best Practice Guidelines for Journal Editors (Praktické pokyny pre vydavateľa časopisu). Publikačná etika časopisu dopĺňa znenie Štatútu časopisu Motus in verbo.

Pri citovaní musí autor práce dodržiavať etické normy, pri odkazoch na publikované zdroje musí byť jasné označenie toho, čo sa preberá, od koho sa preberá a presná identifikácia zdroja, z ktorého sa informácia preberá. Plagiátorstvo vo všetkých formách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné. Dokonca prevzatie iba jednej vety z rukopisu niekoho iného bez riadnej citácie je považované za plagiátorstvo.

Autori poskytujú pre časopis pôvodné teoretické a výskumné štúdie v súlade s profilom časopisu. Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré doposiaľ neboli nikde publikované ani odoslané k publikovaniu inému časopisu. Výnimku predstavuje publikovanie v inom jazyku v zahraničí. Ak autor vo svojom príspevku objaví chybu alebo nepresnosť, je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať šéfredaktora časopisu a spolupracovať s ním na oprave alebo stiahnutí príspevku.

Rukopis príspevku, ktorý nespĺňa tieto požiadavky, bude odmietnutý.